Algemene verkoopsvoorwaarden Chanterie nv/sa

 1. Prijsopgaven zijn niet bindend.
 2. Verkoopagenten en vertegenwoordigers kunnen de fabrikant niet binden. Iedere bestelling of overeenkomst wordt slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de fabrikant.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen worden de prijzen bepaald AF fabriek. Laadkosten en vervoerkosten zijn ten laste van de koper voor wiens rekening en op wiens risico ook laden, lossen en vervoer geschied.
 4. Iedere bestelling kan door de fabrikant zonder berichtgeving worden geannuleerd wanneer ze binnen één maand niet wordt afgehaald.
 5. Leveringstermijnen worden door de fabrikant enkel ten titel van inlichting meegedeeld, doch zijn niet bindend.
 6. Klachten zijn enkel ontvankelijk indien ze de fabrikant schriftelijk worden medegedeeld binnen de 8 dagen na levering der waren.
 7. Alle geleverde waren blijven eigendom van de fabrikant tot op het ogenblik der volledige betaling.
 8. Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Deinze aan de kas van de fabrikant.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 0.9% per maand of fractie van de maand.
 10. Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de maand na haar vervaldag wordt het bedrag ervan ten titel van schadevergoeding wegens wanbetaling verhoogd met 15% met een minimum van 88 EUR, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 11. Voor alle betwistingen, van welke aard ook, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van de fabrikant bevoegd.
 12. Voor facturen beneden de 24,95 euro excl. BTW worden 9,98 euro administratiekosten aangerekend.